Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

MR

De MR van Prakticon is een enthousiaste groep van ouders en leerkrachten. Zij zetten zich in voor het gemeenschappelijk belang van leerlingen, ouders, teamleden. Jaarlijks verstrekt ze informatie over de uitgevoerde activiteiten aan de achterban, directie en bestuur.

Op dit moment  bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding Personeelsgeleding: Leerlinggeleding:
 • Annemarie Monasso
 • Audrey Montulet
 • Enno Heijndermans
 • Wilfried Schoof
 • vacant
 • Agnes Tuinte (voorzitter)
 • Ernie Delleman (vice- voorzitter)
 • Marjolein Pothoven
 • Dieuwertje Heutinck
 • Kitty Jansen
 • Sifra Hoof
 • Shannen Koskamp

MR neemt zelfstandig besluiten en informeert en raadpleegt de achterban. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Vaste jaarlijkse onderwerpen zijn o.a.: de begroting, het formatieplan, nascholing van het personeel, ARBO en passend onderwijs. De MR komt gedurende het schooljaar zes keer per jaar bij elkaar. Eén keer per jaar hebben we een gezamenlijke themavergadering met de MR, ouderraad en de leerlingenraad.

Vergaderingen

De MR vergaderingen zijn openbaar, iedereen is welkom. Wij nodigen de ouders/verzorgers en leerlingen uit betrokkenheid te tonen en de MR leden te benaderen met uw vragen, opmerkingen en ideeën. Aan het begin van het schooljaar maakt de MR een jaarplanning voor het lopende schooljaar.

De MR wil op een constructieve, kwalitatieve en uitnodigende manier met elkaar vergaderen. We willen meer gebruik maken van onze rechten:adviesrecht, instemmingsrecht, informatierecht en het initiatiefrecht. Voorwaarde is, dat we wederzijds respect tonen: elkaar tijdig informeren, afspraken nakomen en open communiceren.

GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Twee leden zijn vertegenwoordigd in de GMR, te weten: Wilma Schrijver en Agnes Tuinte De GMR bestaat uit een groep vertegenwoordigers van de scholen van de AchterhoekVO. Zij vergadert met de bestuurder over gemeenschappelijke, schooloverstijgende zaken.

OPR (ondersteuningsplanraad)

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Daarin zitten ouders en personeelsleden, waar mogelijk nemen ook leerlingen deel. Belangrijkste taak van de ondersteuningsplanraad is het beoordelen van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband (instemmingsrecht). Maar ook kan de ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven.

Notulen MR

notulen MR 27-11-2017

notulen MR 2-10-2017

notulen ingelaste MR-vergadering 25-09-2017

notulen MR 14-06-2017

notulen MR 20-04-2017

notulen MR 30-01-2017

notulen MR 28-11-2016

notulen-mr-03-10-2016

Jaarverslag MR 2014

MR notulen 14-06-2016

Notulen PMR

Notulen PMR 18-01-2018

Notulen PMR 08-11-2017

Notulen PMR 06-09-2017

notulen PMR 8-6-2017

notulen PMR 10-05-2017

notulen PMR 30-03-2017

notulen PMR 18-01-2017

notulen PMR 9-11-2016

notulen PMR 21-09-2016

PMR notulen 15-06-2016