Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders: adviezen van de LKC Onderwijs

Geplubliceerd op: 16-12-2013

De omgang met gescheiden ouders: alle scholen krijgen ermee te maken. Ook de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs die is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen, de LKC, behandelt regelmatig klachten over dit onderwerp. De klachten kunnen er bijvoorbeeld over gaan dat één van de ouders onvoldoende is geïnformeerd over de voortgang van een kind op school of dat de school zich in de ogen van één van de ouders partijdig heeft opgesteld. De LKC beoordeelt dan of de school in voldoende mate heeft voldaan aan haar informatieplicht, daarbij rekening houdend met de wettelijke kaders, en of de school zich voldoende neutraal heeft opgesteld. Wat zijn de hoofdlijnen in de adviezen van de LKC over de school en gescheiden ouders?

Informatieplicht bij gescheiden ouders met gezamenlijk gezag
De school heeft een actieve informatieplicht. Als beide ouders met het gezag over de kinderen zijn belast, is het uitgangspunt van de LKC dat de school beide ouders dezelfde mondelinge en schriftelijke informatie geeft. De school heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid en mag het initiatief niet bij de ouder zelf laten liggen (zie bijvoorbeeld de adviezen Opent externe link in nieuw scherm105683Opent externe link in nieuw scherm105535). Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • als de school weet dat er geen omgang is tussen een ouder en het kind, mag zij niet zonder meer genoegen nemen met de mededeling van de andere ouder dat deze zal voorzien in de informatieverstrekking. In dat geval moet de school dit controleren (Opent externe link in nieuw scherm103918);
  • wanneer in het scheidingsconvenant is vastgelegd dat de ene ouder verplicht is de andere ouder te informeren over zaken als de schoolvorderingen en dit niet gebeurt, is de school verplicht die informatie toch aan de andere ouder te verschaffen (Opent externe link in nieuw scherm105160);
  • met het in tweevoud meegeven van de informatie aan het kind, voldoet de school in principe aan haar informatieplicht, maar wanneer blijkt dat de informatie een van de ouders niet bereikt, moet de school op zoek gaan naar een andere manier om de informatie te verstrekken (Opent externe link in nieuw scherm104129);
  • de school hoort, indien een van de ouders niet gezamenlijk op gesprek wil komen, de mogelijkheid te bieden voor een afzonderlijke gesprek met beide ouders, bijvoorbeeld voor een 10-minutengesprek of voor een gesprek over extra zorg voor de leerling (Opent externe link in nieuw scherm105535Opent externe link in nieuw scherm105683).

Informatieplicht ten opzichte van de ouder zonder ouderlijk gezag
Ook als de ouder geen ouderlijk gezag heeft, moet de school die ouder, als hij daarom verzoekt, informeren over belangrijke feiten over het kind of diens verzorging of opvoeding. Hieronder vallen bijvoorbeeld rapporten, maar niet een uitnodiging voor een algemene ouderavond (Opent externe link in nieuw scherm105032). Op de informatieplicht ten opzichte van de ouder zonder ouderlijk gezag kan een uitzondering worden gemaakt als het belang van het kind zich hiertegen verzet. De school dient zelfstandig een afweging te maken over dat belang. De LKC beoordeelt of die afweging zorgvuldig is gemaakt.

Het is niet voldoende als de ouder met het gezag zich verzet tegen het verstrekken van informatie aan de ex-partner, of niet in het belang van het kind acht. Deze ouder zal dit moeten onderbouwen met bij voorkeur een gerechtelijke uitspraak waarin een beperking van de informatieplicht is opgenomen (Opent externe link in nieuw scherm08.023/037). In zaak Opent externe link in nieuw scherm104563 achtte de LKC het wel begrijpelijk dat de school terughoudend was geweest in het verstrekken van informatie, omdat de leerling had aangegeven bang te zijn voor de ouder. Het belang van het kind speelt ook een rol in zaken waarin voor de veiligheid van het kind wordt gevreesd (bijv. Opent externe link in nieuw scherm105698).

Neutraliteit
Regelmatig wordt door één van de gescheiden ouders geklaagd dat de school zich partijdig heeft opgesteld. De LKC hanteert het uitgangspunt dat de school altijd moet zien te voorkomen partij te worden in een echtscheidingsconflict en beoordeelt of de school voldoende neutraal is geweest. Ook alle schijn van partijdigheid dient vermeden te worden (Opent externe link in nieuw scherm105389). De school kan bijvoorbeeld de indruk wekken niet neutraal te zijn wanneer zij ingaat op een verzoek van een advocaat om informatie ten behoeve van een echtscheidingsprocedure. De Commissie acht het dan ook in beginsel niet verstandig om op dergelijke verzoeken in te gaan. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid van het kind in het geding is, kan het verstrekken van informatie ten behoeve van een echtscheidingsprocedure verstandig zijn (Opent externe link in nieuw scherm105201Opent externe link in nieuw scherm105312).

Enkele aanbevelingen van de LKC
Uit de in bovengenoemde klachten door de Commissie gedane aanbevelingen kan worden geconcludeerd dat het raadzaam is beleid te formuleren over de manier waarop de school omgaat met de wettelijke verplichting om gescheiden ouders te informeren over hun kinderen en dit beleid bijvoorbeeld in de schoolgids op te nemen. Daarnaast kan een school bij aanmelding van leerlingen structureel in kaart brengen hoe de juridische status is wat betreft gezag, omgang en informatievoorziening van gescheiden ouders ten opzichte van elkaar en hun kinderen en op het aanmeldingsformulier standaard vragen naar de namen en adressen van beide ouders.

Lees meer:
Start bestandsdownloadDe positie van de school ten opzichte van ouders met een verbroken relatie
Een artikel geschreven door M.W.A. Scholtes, in: School en Wet, november 2103, p. 5-8 (Uitgave van Kluwer).
Opent interne link in huidig schermBelangrijkste wettelijke bepalingen

    Delen via: