Bel 0314 389100 of e-mail naar info@prakticon.com

Nieuwe koers voor passend onderwijs

Geplubliceerd op: 21-01-2013

DOSSIERS / PASSEND ONDERWIJS

FELLE KRITIEK OP BEZUINIGINGEN LWOO/PRO

30 nov 2012 – De VO-raad en zijn leden hebben zich op de ALV met klem uitgesproken tegen de aangekondigde bezuiniging van 50 miljoen op leerwegondersteuning (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Deze bezuiniging is onacceptabel en moet van tafel.
Het kabinet wil leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs doelmatiger maken en laten vallen onder het gebudgetteerde stelsel van samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Hierbij wordt vanaf 2015 een bedrag oplopend tot 50 miljoen bezuinigd op het lwoo en pro. Dit is 10% van het budget dat deze onderwijsvormen krijgen voor extra steun.
Deze bezuiniging was tot nu toe bijna onopgemerkt gebleven. Voor de leden van de VO-raad is ze echter onacceptabel. Het treft leerlingen die met een onderwijsachterstand het voortgezet onderwijs binnenkomen of die aangewezen zijn op onderwijs op maat.
Eerder deze week reageerde Sjoerd Slagter in Trouw op de bezuiniging: “Onbestaanbaar. Leerwegondersteuning is bedoeld voor leerlingen die met extra steun nog net in staat zijn een vmbo-diploma te halen. Ga je daarop bezuinigen, dan weet je zeker dat een groep dat diploma voortaan net niet zal halen. Die jaag je dus naar het speciaal onderwijs. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”
De bezuiniging op het praktijkonderwijs is volgens Slagter nog gekker. “Dat is gewoon een afzonderlijke schoolsoort, met de bekostiging die daarvoor is afgesproken. Zomaar zonder enige onderbouwing daar geld weghalen, dat is net zo gek als dat je van het gymnasium zou zeggen: dat moet het voortaan maar met minder geld doen.”
De VO-raad roept de minister op om met de sector na te denken over scenario’s in de geest van het regeerakkoord die recht doen aan deze doelgroep.
REACTIE BIJ DIT DOSSIER

Henk van der Esch

23 November 2012

In het commentaar op het principeakkoord omtrent de personele gevolgen, lees ik de veronderstelling dat ontslag van (deskundig) personeel zo veel mogelijk zal worden voorkomen. Dat mag gemiddeld waar zijn, maar ik zie niet in hoe de bezuiniging van vele miljoenen als gevolg van de verevening in alleen al de Achterhoek tot grotendeels behoud van werkgelegenheid leidt, al helemaal niet omdat in aangrenzende gebieden als Twente, Deventer en Apeldoorn ook sprake is van aanzienlijke verevening. Een bijzonder punt van aandacht daarbij is, dat schoolbesturen verantwoordelijk blijven voor (een deel van) de wachtgeldlasten van de vele ex-werknemers, waardoor we er meer moeten ontslaan dan strikt nodig om ook die kosten op te vangen. Een ander aandachtspunt (apart van de € 50 miljoen bezuiniging) is de vraag hoe de bevriezing van het budget voor praktijkonderwijs en lwoo gaat worden vormgegeven. Nu deze budgetten (deels) via de samenwerkingsverbanden gaan lopen, is een van de opties dat ook hierop verevening gaat worden toegepast. De verevening in Passend Onderwijs is voor onze regio al zeer ingrijpend; daar mag niet ook nog verevening bij praktijkonderwijs en lwoo op volgen.

Delen via: